loading...

علم کشاورزی

گردو نیز نظیر سایر محصولات باغی معمولا بخشی از نیاز خود را از خاک کسب می کند و باقی آن باید از طریق مصرف کود شیمیایی یا کود حیوانی تامین شود . اکثر سئوالها از مروجان و کارشناسان در مورد گردو این اس

تغذیه گردو و کوددهی گردو

ALIZADE بازدید : 1669 سه شنبه 09 / 06 / 1395 نظرات (0)


گردو نیز نظیر سایر محصولات باغی معمولا بخشی از نیاز خود را از خاک کسب می کند و باقی آن باید از طریق مصرف کود شیمیایی یا کود حیوانی تامین شود . اکثر سئوالها از مروجان و کارشناسان در مورد گردو این است که دریک خاک معین کدام عنصر باید به کار رود و برای عملکرد مطلوب کمی و کیفی به چه عنصرو به چه مقدار از هر عنصر احتیاج است .
زیرا از 40 سال گذشته ارقام و پایه های جدید گردو بوجود آمده اند و ثانیا " باغهای گرد ودر اقلیمها و خاکهای مختلفی احداث شده اند.اقلیم، آب و هوا، نوع رقم و پایه مهمترین عوامل تعیین کننده عملکرد و میزان جذب عناصر غذایی هستند و از این طریق درتغذیه محصول نقش دارند . اقلیم بطور مستقیم بر فیزیولوژی رشد وعملکرد و همچنین به طور غیر مستقیم بر مقدار عناصرمورد نیاز موثر است زیرا تا حدود زیادی تعیین کننده خصوصیات خاک و فرآیندهای تشکیل خاک می باشد.  بدون تردید، بزرگترین گام در جهت تغذیه صحیح گردودر 10 سال گذشته، پذیرش گسترده آنالیز برک به عنوان مبنایی برای کاربرد عناصر غذایی، بوده است . این روش به سئواله ای "کدام" و "چقدر"پاسخ می دهد . درسطح بین المللی روشهاییابداع شده است که قابل اعتماد و قابل تکرار بوده و مهمتر از همه این که با این روشها وضعیت عناصر در گیاه و اثر متقابل خاک و گیاه را با دقت می توان تعیین کرد . در بساری از کشورها این روش ها به طور وسیع مور د پذیرش قرار گرفته وباغداران به استفاده از آنها ترغیب شده اند.
 
 
در خاکهای کم عمق که زیر قشرسطحی خاک لایه های فشرده یا آهکی وجود دارد، معمولا فسفر نخستین عنصر مورد نیازاست. در 30 سال گذشته انتقال تدریجی احداث باغهای گردو به خاکهای سبکتر و اراضی حاشیه ای ب ا حاصلخیزی کم،نیازبه عناصرپر مصرف ازت، پتاسیم، منیزیم که در این خاکها به مقدارکمی وجود دارند و در ثانی درباغهای متراکم درمقایسه با دیگر باغها نیاز بیشتری به آنها دارد، را افزایش داده است.
 
دردرخت گردو نگهداری مناسب عناصر غذایی معدنی برای حفظ مقادیر بالای فتوسنتز واجد اهمیت خواهد بود . تغذیهگیاهی نقش مهمی را برای به تله انداختن نور در تبدیل(آسیمیلاسیون) کربن که با فتوسنتز ارتباط دارد، بازی می کند.
 
-1 ازت
 
تقریبا" در همه خاکهای زراعی مقدار ازت کم بوده و مهمترین عنصری است که به صورت کود شیمیایی در بسیاری ازخاکها به کار می رود.
 
2-1 اهمیت
 
ازت مهمترین ترکیب (جزئ) اسیدهای آمینه است که پروتئینها یا آنزیم های درگیر در هر دو فرآیند را می سازد . ازت برای پرورش موفقیت آمیز گردو ضروری است ومهمترین عنصری است که در گردوکاری بصورت کود مصرف می شود . جایی که عرضه این عنصر محدود باشد، عملکرد به نحو چشمگیری کاهش می یابد . ازت موجب افزایش مغز و نسیت مغز به کل وزن میوه و درصد چربی مغز میوه می شود.
 
3 جذب وغلظت ازت - 1
 
200 کیلوگرم ازت در هکتار نیازمند هستند . مدیریت باغ، نوع – درختان بارور گردو برای تولید حداکثر میوه به جذب 150خاک، سن درخت، میزان آب موجود تا حدود زیادی بر نیازهای ازت درخت گردو اثر دارد . در یک باغ که مقدار ازتخاک آن کم باشد، اگر کود مصرف نشده باشد درخت ممکن است.در خرداد، درختان در برگ خود 3 درصد ازت برحسب ماده خشک دارند . با پیشرفت فصل رشد این مقدار به سرعت کاهش می یابد (در پدیده انتقال درونی مواد غذایی در میان اندامهای درخت یا انتقال مجدد، صرف رشد میوه و پروتئین سازی در آن می شود ). البته در زمینهای نامرغوب با حاصلخیزی کم که جذب مواد غذایی از خاک توسطدر آزمون بافت از برگهای وسط درخت کم بوده و درختان باکمبود مواد غذایی مواجه هستند، نگهداری موا د غذایی در داخل درخت در اولویت بوده و مواد غذایی داخل درخت کمتر از طریق میوه و ریزش برگها از درخت خارج میشود و انتقال مجدد مواد غذایی نیز در بین اندامهای درخت کم می باشد .
 
تاج درخت نمونه برداری می شود . برای نمونه برداری از برگچ ه های انتهایی برگ مرکب که بر روی سیخکها یا وسط شاخه های با رشد متوسط قرار دارند استفاده می شود و تعداد 20 تا 30 برگچه برای هر نمونه کافی است . سالانه 15 درصد ازت معدنی خاک از طریق آبشوئی، زهکشی وفرسایش از دسترس خارج می شود.
 
3-1 کمبود ازت و علائم آن
 
2 درصد ازت در ماده خشک می باشند . علائم کمبود ازت در /1-1/ برگهای ک ه دچار کمبود ازت هستند معمولا " حاوی 7مراحل اولیه به صورت کم رنگ شدن شاخ و برگ (سبز روشن و بعدا " به زرد مبدل می شوند )، کوچک شدن برگها، کاهش
 
٣ میوه بستن، کاهش عملکرد و تشکیل میوه های کوچک با مغز کم مشاهده می شود . کمبود ازت میزان کلروفیل و سرعت فتوسنتز برگهای مسنتر را کاهش می دهد. این برگهای مسن اغلب پیش از بلوغ پژمرده شده و از بین می روند.
 
4 اثر ازت بر رشد و کارائی برگ - 1
 
علاوه بر بهبود رنگ برگها، ازت بطر قابل توجهی اندازه برگ را افزایش می دهد . در اوائل ف صل رشد ازت تولید ماده خشک را در برگها افزایش می دهد . در ادامه فصل، ازت این ماده خشک برگ را حفظ کرده و تولید ماده خشک اندامهای هوائی و ریشه رانیز افزایش می دهد.کود ازته بر راندمان تبدیل انرژی نوری به ماده خشک تاثیر می گذارد و تاحدود زیادی مقدار نور دریافت شده را افزایشمی دهد . کاربرد کود ازت باید طوری طراحی شود ( از جمله تقسیط کود ازت ) که رشد اولیه برگ را تشدید کرده و آن رادر سرتا سر فصل رشد تا زمان برداشت میوه حفظ کند . مقدار ازت با میزان کلروفیل برگ و رشد قطری تنه و رشد طولی سرشاخه ها همبستگی مثبتی دارد. کمبود ازت تسبب کاهش رشد شاخه ها می شود.
 
5 اثر ازت بر رشد قطری تنه درخت و رشد طولی سر شاخه ها – 1
 
 
در باغهای جوانی که در زمینهای نامرغوب با حاصلخیزی کم احداث شده اند
 
 
6 اثر ازت بر میوه نشینی و رشد میوه – 1
 
کمبود ازت میزان تشکیل میوه را کاهش می دهد . میوه تازه تشکیل شده در مراحل اولیه رشد شدیدا " به ازت نیاز دارد . درتیبهای که میوه بر روی شاخه های جانبی تشکیل می شود، نیاز به ازت بیشتری دارند.
 
7 اثر ازت بر بیماریها و آفات – 1
 
کاهش خسارت بیماری آنتراکنوز .آنتراکنوز، یک بیماری لکه برگی عمومی می باشد که می تواند موجب تلف شدن موادفتوسنتزی در طی توسعه بیماری و ریزش برگهای نابالغ شود . آلودگی اولیه در بهار بوقوع می پیوندد و در آب و هوای مرطوب سریعا افزایش می یابد . در نقاط آلودهء سطح برگ، قبل از علائم قابل مشاهده، میزان فتوسنتز کاهش می یابد .آلودگی شدید معمولا " منجر به ری زش برگهای جوان در دوره تشکیل گلهای ماده و بلوغ مغز میوه می شود .عملیات زراعی همچون افزایش ازت قابل جذب در فصل رشد در کاهش بیماری موثر است . برای مبارزه با کرم خراط، تقویت درخت باکودهای ازته
 
8 اثر ازت در دوره استقرارباغهای احداث شده – 2
 
ازت کافی برای حداکثر رشد نهالهای تازه کاشته شده لازم است. تولید سیستم ریشه
 
9 اثر ازت بر عملکرد و کیفیت مغز میوه – 2
 
زمان تجمع چربی در مغز میوه و افزایش ماده خشک آن در مراحل آخر رشد میوه می باشد . ازت موجب افزایش میزان پروتئین مغز میوه نیز می شود.
 
10 پیش بینی نیاز به کود ازت از طریق آنالیز خاک و برگ – 2
 
11 زمان مصرف و نوع کود مصرفی: – 2
 
عکس العمل درخت به کود ازت بستگی به شدت کمبود، زمان مصرف، تعداد دفعات مصرف، نحوه مصرف، نوع خاک،
 
مقدار رطوبت خاک و غیره دارد.
 
الف) درمناطقی که آب عامل محدودکننده نیست، بهتر است کود ازت در سه نوبت مصرف شود:
 
- نوبت اول : در اسفند ماه (در اوایل مرحله رشد) 100 کیلوگرم اوره در هکتار
 
- نوبت دوم : در اواخر اردیبهشت یا اوائل خرداد 100 کیلوگرم اوره در هکتار
 
۴
 
- نوبت سوم : در اواسط تیر 10 کیلوگرم اوره در هکتار
 
اثر ازت نوبت اول در جلوگیری از ریزش گل و میوه
 
اثر ازت نوبت دوم در سفت شدن دمگل و دیواره های میوه
 
اثر ازت نوبت سوم در جلوگیری از کمبود ازت در برگها و جلوگیری از پیری زودرس آنها و پر شدن مغز میوه
 
ب) در مناطق کم باران و کم آب که بارندگی و ذخیره رطوبت خاک کم بوده ازت بهتراست در اواسط تیر و اواخر تابستان مصرف شود . وجود ازت و رطوبت مناسب در ابتدای فصل رشد سبب رشد رویشی زیاد می شود و این امر باعث تخلیه زودتر از موعد رطوبت می گردد . این موضوع همچنین نسبت میوه های کوچک و کم مغز را افزایش می دهد . اگر آب عامل محدودکننده ای نباشد، حداکثر عملکرد بالقوه را زمانی می توان بدست آور د که تامین ازت در طول فصل رشد درحد اپتیمم خود باشد . کمبود ازت و ئیدراتهای کربن در زمان گل انگیزی ممکن است سبب کاهش قابل ملاحظه تعداد گل ماده در درخت شود.تحقیق نشان داده است که کاربرد ازت در اواخر تابستان در گردوی سیاه امریکائی تولید میوه را افزایش می دهد. در ایالت میسوری امریکا کاربرد ازت در اواخر تابستان با کاهش شدت بیماری آنتراکنوز یا با تغییر تنظیم کننده های رشد گیاهی که در تشکیل و نمو گلهای ماده دخالت دارند، سبب افزایش تولید میوه شد . در مطالعه دیگر در میسوری جنوبی نشان داده شد که در دهه سوم مردادماه ( اواسط اگوست ) کوددهی با کنترل شیمیایی علفهای هرز می تواند بطور معنی داری تولید میوه را در سال بعد افزایش دهد . در مناطق شمالی تر ( یا در باغهای مناطق مرتفع تر ) کود دهی در اواخر تابستان می تواند سبب تاخیر در خواب درخت و باعث صدمه سرمای زمستان شود . توافق براین است که افزایش محصولی که از کوددهی در اواخرتابستان حاصل می شود ناشی از افزایش ازت در داخل سرشاخه ها می باشد و ممکن است تنظیم کننده های رشد گیاهیمسئول در تشکیل گلهای ماده در جوانه های راکد را تغییر دهد . ازت داده شده ممکن است سبب کاهش بیماریهای برگی شود بطوریکه برگها به مدت طولانی تر باقی می مانند و مواد ذخیره ای افزایش می یابد.
 
2 – اثر کودهای آلی:
 
کودهای ورمی کمپوست به دلایل مختلفی مفید هستند و اغلب در زمان خواب درختان مصرف می شوند . بخش اعظم این اثرات مطلوب ناشی ازکاهش وزن مخصوص ظاهری، افزایش تخلل و نفوذپ ذیری و تهویه پذیری خاک و کاهش مقاومت مکانیکیو سفتی آن می باشد . اثر اصلی کودهای دامی بر رشد درخت، بیشتر مربوط به اصلاح خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک می باشد.برگهای ریخته شده در زیر درختان، 20 درصد ماده خشک تولیدی سالانه را در بر می گیرد که عمدتا در سطح باغ باقی می مانند و درپاییز پس از برداشت محصول زیر خاک می کنند و جهت تسریع در پوسیده گی بقایای گیاهی پخش 50 کیلوگرم در هکتار اوره توصیه می شود.
 
 
3 - فسفر
 
فسفر عنصری ضروری در فرایندهای مرتبط با انتقال انرژی است . فسفر در فرآیند انتقال مجدد شرکت می کند و بیشتر ازطریق برداشت میوه از درخت خارج می شود . معمولا" در باغهای جوان لازم است فسفر به صورت کود شیمیایی وکودآلی به خاک اضافه شود . کاربرد سوپرفسفات در زمستان در درختان جوان گردو موجب افزایش کیفیت میوه ها می شود ولی درختان بالغ در این مورد عکس العمل کندی نشان می دهند.
 
-4 پتاسیم
 
2 درصد بوده ودر این دامنه، علائم کمبود دیده نمی شود. / 1 تا 4 / میزان پتاسیم در برگهای گردو ... برای هر نهال 500 تا 1000 گرم سولفات پتاسیم و برای هر درخت بارور 1000 تا 2000 گرم از این کود است.
 
زمان و نحوه مصرف: چالکود توام با سایر کودها در اواخر اسفند یا اوایل بهار
 
-5 عناصر ریز مغذی
 
گردو به عناصر کم مصرف روی، منگنز، بر، آهن، نیازمند است . در باغهای تازه احداث شده ذخایر طبیعی خاک، هوادیدگی کانیها و کودهای آلی قادر به تامین نیازهای درخت به عناصر کم مصرف نمی باشد . برای رشد مناسب و عملکرد بالا لازم است بع ضی عناصر به کاربرده شوند . در خاکهای عمدتا "شنی یا کم عمق و آهکی ممکن است کمبود روی، آهن و منگنز دیده شود.
 
-1 روی -5
 
روی، یکی از عناصر مهم در کنترل فعالیتهای آنزیمی گیاه می باشد . علائم کمبود روی در اوایل فصل رشد قابل تشخیص است. در صورت بروز کمبود روی، باز شدن جوانه ها به تاخیر افتاده و برگها کوچک و زرد می شوند.
 
توصیه عناصرئ ریز مغذی در باغهای بارور گردو بشرح زیر اعلان می گردد :
 
با مخلوط 5 درهزار اوره، 5 درهزار اسید بوریک و 5 درهزار Fruit-set در درختانی با تاج کوچک محلولپاشی سولفات روی در پاییز بعد از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ ومرتبه دوم در اوائل یهار زمان متورم شدن جوانه ها.
 
 
 
در روستاهائی که سمپاش ندارند و در درختانی با تاج بزرگ که محلولپاشی آنها مشکل است توصیه می شود
 
 
 
کود، بصورت چالکود استفاده می شود . برای هر درخت 20 تا 25 کیلوگرم کود دامی پوسیده در زیر سایه انداز درخت بعلاوه نیم کیلوگرم کود ازت و 250 گرم سولفات روی برای هر در خت در بهاردر داخل چاله هائی به قطر 30 تا 50 سانتی متر و به عمق 40 تا 50 سانتی متری .محل حفر چاله ها در یک سوم قسمت انتهائی سایه انداز درختان حفر شود . تعداد چهار چاله برای هر درخت در چهار طرف آن الزامی است . باید مراقبت کرد که کودهای شیمیائی مستقیما روی ریشه ها قرارنگیرند و حتما لایه ای از ماسه یا خاک بین آن و ریشه ها حائل شود.
 
 
 
نکات مورد توجه :
 
1 - در گردوهای بالغ اثرات مثبت کودهی بلافاصله دیده نمی شود ولی تاثیر آن را می توان در دراز مدت در تقویت تولید محصول و افزایش کیفیت میوه ها مشاهده کرد . 2 - گسترده ترین کمبود در درختان گردو خصوصادر خاکهای کم عمق و شنی کمبود ازت می باشد . علت آن کمبود مواد آلی در خاک است . رشد بطئی و کند در باغهای تازه احداث شده نیز از نشانه های کمبود ازت می باشد . 3- جهت افزایش تهویه خاک و ریشه ها، اصلاح شیوه آبیاری به تشتکی و استفاده از کود پوسیده دامی در فصل پاییز ضروری است . 4- عکس العمل درخت به کود بستگی به Ĥ غرق عمق خاک، نوع خاک وشیوه آبیاری دارد.
 
نتیجه گیری
 
 
یکی ازعلل کاهش عملکرد درختان بارورگردو در شهرستا ن کلات، عدم کوددهی و ضعف درخت می باشد . این امرموجب ضعف فیزیولوژیکی و افزایش حساسیت درخت به تنشهای دمائی از جمله کاهش مقاومت سر شاخه ها به سرما وافزایش حساسیت درخت به تنش خشکی می گردد . بعلت فقرعناصر غذائی در خاکهای کلات، کوددهی جهت رشد مطلوب و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول و برای تامین طول دوره باردهی طولانی درختان گردو ضروری می باشد.
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 554
 • کل نظرات : 22
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 11
 • آی پی امروز : 91
 • آی پی دیروز : 129
 • بازدید امروز : 391
 • باردید دیروز : 343
 • گوگل امروز : 22
 • گوگل دیروز : 46
 • بازدید هفته : 1,924
 • بازدید ماه : 15,689
 • بازدید سال : 82,151
 • بازدید کلی : 1,182,136